Publisert: 17.01.2018

Samskaping på agendaen

CIENS-konferansen 2017 hadde tittelen «Samskaping for det grønne skiftet i Oslo», og ble arrangert i samarbeid med Oslo kommune. Konferansen gikk av stabelen 6. desember.

Onsdag 6. desember møttes 200 fra forskning, næringsliv, sivilsamfunn og offentlig forvaltning til CIENS-konferansen 2017 i SIMULA-auditoriet til Institutt for informatikk på Blindern. Dagen var viet til «samskaping» som nå brer om seg i utformingen av offentlig sektor og offentlige tjenester, og hadde et mål om å samle deltakere fra ulike sektorer for å belyse denne trenden.

Samskaping går lengre enn tradisjonelt samarbeid med offentlig sektor, og går ut på at andre aktører er med på utformingen av offentlig politikk og offentlige løsninger og tjenester gjennom hele prosessen – fra idéstadiet til implementering.

Hovedtalerne i år var professorene Jacob Torfing og Eva Sørensen, begge fra Roskilde universitet, som belyste tematikken gjennom foredrag om samskaping og det grønne skiftet og et kritisk blikk på offentlig ledelse gjennom samskaping. Professorene har satt seg et mål om å fornye hele offentlig sektor i Danmark, som lenge har vært preget av New-public management.

Jonas Enge fra Norges forskningsråd orienterte om trendene i finansieringen av forskning på bærekraftig byutvikling i Norge og EU, og Fredrik Syversen fra IKT Norge ga deltakerne et innblikk i hva som skjer innen utviklingen av smarte byer nå som de store teknologiselskapene har kommet på banen.

Erfaringer fra byene

På konferansen fikk vi høre erfaringer fra fire europeiske byer, med eksempler på samskaping i praksis. Oslo ble representert av direktør i Klimaetaten Heidi Sørensen, som la frem tiltakene i Oslos ambisiøse klima- og miljøpolitikk.

Forsker Kris Steen fra AMS Amsterdam presenterte erfaringer fra urban living labs i den nederlandske byen, forsker Annika Agger fra Roskilde universitet presenterte samskaping fra København og Margareta Forsberg fra Mistra Urban Futures la frem erfaringer fra Gøteborg. Mistra Urban Futures er et samarbeid mellom kommunen, Chalmers tekniska högskola og private aktører i fem ulike byer, og Forsberg leder deres Göteborgsplattform.

undefinedTematiske workshops

Deltakerne fikk gjennom 11 ulike workshops deltatt i diskusjoner om konkrete løsninger og viktige utfordringer innen ulike felt:

 • Klimapolitikk

 • Transport og energi

 • Økonomi

 • Vann og bynatur

 • Kultur og samfunn

Workshopene tok utgangspunkt i ferske eller pågående prosjekter fra ulike forskningsmiljøer i CIENS, og ga viktige innspill for det videre faglige arbeidet i disse miljøene.

Det syntes være enighet mellom forskning, kommune og næringsliv om å bruke tida framover for å finne fram til konkrete samarbeidsaktiviter og samskapingsarenaer der aktørene sammen kan fremme Oslos status som European Green Capital i 2019.

Mot slutten av dagen fikk vi også en debatt om hvordan samskaping kan gjøre forskningsinstitusjoner, kommunen, næringsliv og sivilsamfunn bedre rustet til å gjennomføre det grønne skiftet.

undefinedI panelet satt

 • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO

 • Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, Oslo kommune

 • Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus

 • Ingrid Skjoldvær fra Natur og ungdom

Årets konferanse ble arrangert av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i samarbeid med Oslo kommune.

Innledningsforedragene

Welcome to this year's CIENS Conference (PDF)

Greta Bentzen, Chair of CIENS Board of Directors, Director of the Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

Keynotes

Co-creation, innovation and leadership of the green shift (PDF) Professor Jacob Torfing, Roskilde Universitet

Leadership and co-creation in Oslo - the way forward - a critical perspective(PDF) Professor Eva Sørensen, Roskilde Universitet

Forskning og digitalisering

Research and co-creation for cities of the future (PDF) Jonas Enge, Norges forskningsråd

Digitalization and the smart city (PDF) Fredrik Syversen, IKT-Norge 

Eksempler fra fire europeiske storbyer

Oslo (PDF) Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, Oslo kommune

Gøteborg (PDF) Margareta Forsberg, leder av Mistra Urban Futures Göteborgsplattform

Amsterdam (PDF) Kris Steen, forsker, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)

København (PDF) Annika Agger, universitetslektor, Roskilde Universitet

Workshops (les mer om hver enkelt på nettsida)

 1. Styring og lederskap for samskaping av det grønne skiftet i Oslo
 2. Er «smarte byer» løsningen på omstillingen til et grønt skifte?
 3. Regional areal og transportplanlegging i Osloregionen, knutepunktsutvikling og kommunenes oppfølging
 4. Grønn transformasjon i transport og energi – nullutslippstransport fra policy, teknologiutvikling, implementering
 5. Hvilken rolle kan delemobilitet spille for bærekraftig utvikling i Oslo
 6. Grønn finansiering av samferdsel og bygninger i Oslo: Hvordan få til samarbeid mellom næringsliv og forvaltning?
 7. Nye vannveier – overflatevann, flerbruk og klimatilpasset Oslo
 8. Samskaping – kulturelle økosystemtjenester fra bynatur
 9. Byutviklingens sosiale implikasjoner
 10. Aktiv kulturarvpolitikk som ledd i en bærekraftig byutvikling
 11. Crowdsourcing og innbyggernes rolle i bærekraftige byutvikling

(Alle bilder: Skjalg Bøhmer Vold og Yina Chan / CIENS.)