Publisert: 2010

Rapport om klimatilpasning i Norge

En ny CIENS-rapport drøfter utfordringer knyttet til virkemiddelbruk i klimatilpasningsarbeidet. Spesielt rettes søkelyset mot temaområdene arealplanlegging, skred, transportinfrastruktur, bygningssektoren samt vannforsyning og avløp.

Forside-CIENSrapport-1-2010.jpg Forsiden til CIENSrapport 1-2010 om Ansvar og virkemidler ved tilpasning.
Forsiden til CIENSrapport 1-2010 om Ansvar og virkemidler ved tilpasning.

Oppdragsgiver for denne rapporten er NOU Klimatilpassing. Arbeidet er utført som et CIENS-samarbeid, der fire av CIENS- instituttene har inngått. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har ledet prosjektet. I tillegg har CICERO, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Transportøkonomisk institutt (TØI) deltatt i arbeidet.

Rapporten er todelt. I kapittel 1 er det foretatt en overordnet drøfting av utfordringene knyttet til klimatilpasning. I tillegg er utfordringene på fem utvalgte temaområder beskrevet i de påfølgende kapitlene.

Last ned rapporten som pdf her.