Publisert: 2012

Planlegging for et attraktivt bymiljø

Hovedmålet med denne rapporten er å belyse i hvilken grad prinsippene for god byutvikling har blitt fulgt i prosjektene og eventuelt årsakene til at de ikke ble fulgt, og konsekvensene av dette.

forside-CIENSrapport-1-2012.jpg

Under paraplyen attraktivt bymiljø står miljø, livskvalitet og helse i byer og tettsteder høyt på dagens politiske agenda. Disse dimensjonene kan påvirkes av forhold ved byutforming og sentrumsutvikling, grønnstruktur og bymarker, bosetting og næringsliv.

Vi har også etter hvert fått mer kunnskap om hvordan ulike elementer i byen påvirker befolkningens grad av trivsel, bruk og oppfatninger av byen. Det er folks oppfatning og bruk som er med på å definere hva som er attraktivt. 

I arbeidet har vi valgt ut ulike temaer som belyser attraktivitet i bymiljøet og som også organiserer strukturen i rapporten. Dette omfatter ulike tilnærminger til attraktive byrom, betydningen av natur i by, integrering av kulturmiljøer og kulturhistoriske verdier, risiko og trygghet samt universell utforming.

I tillegg har vi viet et kapittel til erfaringer med helhetlige bysatsinger og programmer der målsettingen blant annet har vært å øke områdenes attraktivitet. Hvert kapittel innleder med en faktaboks som oppsummerer kapitlets hovedfunn, og avsutter med hva som mangler av kunnskap på feltet.

Les rapporten Planlegging for et attraktivt bymiljø som pdf her.