Publisert: 19.03.2015

Hvordan kan smarte byer bli smarte for alle?

Smart Cities-begrepet har fått bred politisk gjennomslag i byutvikling, og var temaet på årets første CIENS frokostseminar. Seminaret samlet representanter både fra næringsliv og kommunalsektor samt flere forskningsinstitusjoner i og utenfor CIENS. Interessen for frokostseminaret i slutten av januar lover derfor godt for et tverrfaglig forskningsfokus på temaet i CIENS i samarbeid med andre interesserte aktører.

Det moderne Oslo skyter i været
Det moderne Oslo skyter i været

-"Begrepet spenner bredt og brukes for å skape bærekraftige, levedyktige og konkurransekraftige byer", poengterte Per Gunnar Røe fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo som innledet til seminaret. "For å oppnå det har kommunikasjonsteknologi og infrastruktur vært viktige virkemidler. Med smarte byer er det et mål å bidra til bærekraftig byutvikling og energireduksjon. Hva er da Smarte Byer, og hva kan samfunnsvitenskapelig byforskning bidra med?"

Les invitasjonen til seminaret her.

Per Gunnar Røe poengterte at det er et mangfold av beslektede begreper knyttet til byutvikling, men disse kan ha et noe ulike fokus enten det er teknologi, bærekraft og miljø eller sosial kapital og kultur. "Kunnskap fra disse kan brukes i forståelsen og analyser av Smart Cities". Les mer om disse beslektede begrepene og overordnede forskningsutfordringene ved Smart Cities i presentasjonen til Per Gunnar Røe 'Hvilke sosiale endringer kan energieffektive Smarte Byer gi?'.

-"Energiforbruk er fordoblet i Kina de siste 10 årene, og som kjent blitt høyere enn i USA", påpeker Anders Elverhøi, i sitt innlegg 'Nasjonale og internasjonale planer for energieffektive Smarte Byer'. "Men det er noe helt annet hvis man ser på forbruket per innbygger. Da kommer vi i Norge opp på det samme energiforbruket som i USA og Canada, mens kineserne bare har rundt 1/4 av dette som er på samme nivå som resten verden".

PNAS-artikkelen Elverhøi henviste til i sitt foredrag.-"Flere andre land har et tilsvarende økt energiforbruk som Kina. Byene er motorene i denne veksten, både nasjonalt og globalt, og halvparten av verdens befolkning bor i urbanområder", fortsetter lederen for UiO Energi. "Her utgjør 70 % energiforbruket og utslippet av klimagassene". Han viser til en studie publisert tidligere i år av Felix Creutziga og med flere i det anerkjente tidsskriftet PNAS som viser at pris på fossilt drivstoff og populasjonstetthet sterkt sammenfaller med energiforbruket i transportsektoren og utslippet av drivhusgasser, etterfulgt av økonomisk aktivitet. Den andre viktige konklusjonen i studien er at økonomisk aktivitet dominerer energiforbruket og er etterfulgt av klimatiske variasjoner, husholdningsstørrelse og urbaniseringsrate.

Anders Elverhøi pekte også på at sentrale utfordringer i Norge ligger i behovet for en kraftig omlegging av transportsektoren samt en standardisering for hvordan samfunnets og byens energiforbruk måles. -"Det er gode muligheter for å finansiere forskning om smarte byer og regioner innenfor EU sitt nye rammeprogram Horizon 2020, i pillaren 'Sikker, ren og effektiv energi' avslutter Anders Elverhøi med.

Les Felix Creutziga med samarbeidspartnere sin artikkel fra januar 2015 "Global typology of urban energy use and potentials for an urbanization mitigation wedge", PNAS, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1315545112, og om "EUs Horizon 2020 - Sikker, ren og effektiv energi".

undefined-"Oslo er en smart by i endring med klare miljømål. Utslippene skal halveres til 2030 og vi skal være klimanøytral i 2050", forteller Helge Jensen, Bymiljøetaten, Oslo Kommune, under sin presentasjon av Oslos visjoner og hovedstrategier for en grønn by i det avsluttende innlegget på seminaret. -"Tidligere i år fikk Miljøbyråd Guri Melby (V) overlevert en strategi og veikart for hvordan Oslo skal gjennomføre sitt grønne skifte og oppnå klimamålene. For å oppnå dette", poengterte Jensen, "er kommunen avhengig av et nært samspill næringslivet, forskningsmiljøene, staten og byens innbyggere, samt et klima- og energisamarbeid med Akershus". Også han pekte på muligheter til å finansiere forskning rettet på praktiske mål og anvendelser innenfor Horizon 2020. Les mer om Oslo kommunes fokus på det grønt skiftet i Jensens presentasjon "Smart Cities i et byperspektiv", eller Utkast til klima- og energistrategi for Oslo.

Les invitasjonen til seminaret her.