Publisert: 2009

Hva må til for å gjennomføre vanndirektivet i Norge?

På oppdrag fra Miljøverndepartementet har CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn vurdert hvilke behov for kunnskap og kompetanse som er nødvendige for at Norge skal kunne gjennomføre vanndirektivet.

forside-ciens-rapport-1-2009.jpg

- Tett kontakt mellom forskning og forvaltning er nødvendig for å sikre en gjennomføring basert på kunnskap, sier prosjektlederne Anne Lyche Solheim og Haakon Thaulow i NIVA.

De mest presserende FoU-behovene er på følgende områder:

  • Effekter av klimaendringer på belastninger, naturtilstand og terskler (miljømål)
  • Tallfesting av belastninger fra ulike kilder/sektorer, inkludert scenarier
  • Dose-respons-modeller, naturtilstand og klassifisering, validering og videreutvikling
  • Overvåkingsdesign og –teknologi
  • Optimalisering av tiltak, kost-nytte, nedbørfeltmodeller,
  • Kombinasjon av tekniske, økonomiske og juridiske virkemidler for gjennomføring av tiltak
  • Vurdering av organisasjonsmodeller for utarbeiding og gjennomføring av forvaltningsplaner

– Totalt sett er kunnskapsbehovene såpass omfattende at en opptrapping av finansieringen vil være nødvendig, sier Anne Lyche Solheim. -Vi anbefaler å styrke relevante programmer i regi av Norges forskningsråd, som for eksempel Miljø 2015, Havet og Kysten, NORKLIMA, og for øvrig en økt satsing på FoU-aktiviteter finansiert direkte fra forvaltningen.

Stort behov for fagfolk

Kompetansebehovet for gjennomføring av vanndirektivet de nærmeste årene er anslagsvis 400 kandidater på mastergradnivå og 80 doktorgradskandidater. Det er også behov for etterutdanning. Utdanningskapasiteten i dag er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet, særlig innen fagområdene limnologi/ferskvannsøkologi og naturforvaltning. -Tiltak for å øke utdanningskapasiteten innen disse fagområdene er nødvendig, og bør iverksettes så snart som mulig, sier Lyche Solheim.

Oppfølging av anbefalingene i rapporten

Rapporten er oversendt MD og DN, som vil følge opp anbefalingene i rapporten overfor departmentsgruppen, direktoratsgruppen og Forskningsrådet, sier MDs oppdragsgiver for rapporten, seniorrådgiver Ingrid Marie Nissen.

Les hele CIENS-rapport 1-2009 her.