Publisert: 20.12.2016

Høye nivåer av rottegift i rødrev

Dette er ett av funnene i Miljødirektoratets rapporter om miljøovervåkning av dyrearter i bynære miljøer.

rødrev-oslovest-2016.JPG
📷 Erik Framstad, NINA

Miljødirektoratets overvåkningsprogrammer i bynære miljøer har som mål å vise hvordan kjemikalier vi omgir oss med til daglig påvirker miljøet og naturen rundt oss. Forskere fra flere av CIENS-instituttene har samarbeidet om å samle prøver og analysere miljøgifter i dyrearter som lever i eller nær Oslo i programmene «Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø» og «Miljøgifter i en urban fjord».

Ett av målene med programmene er å følge med på hvordan miljøgifter oppfører seg i næringskjedene som finnes i en kystby.

– Vi målte for mer enn 100 forskjellige stoffer, sier Dorte Herzke ved NILU – Norsk institutt for luftforskning, og av disse ble nesten 80 funnet.

– Vi fant mange forskjellige miljøgifter i alle dyrene; både gamle miljøgifter som PCB og PFOS, men også miljøgifter vi vet mindre om. Dette viser at menneskelig aktivitet fører til at dyrelivet i byer er mer utsatt for farlige stoffer enn andre steder.

undefined Prøvetaking av rødrev på NINAs lab. Foto: Kristine Ulvund, NINA.

Om overvåkningsprogrammene

Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø

Utføres av Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Startet i 2012. Skal gi kunnskap om forurensningssituasjonen i det terrestriske næringsnettet i bynære områder. Programmet skal også gi informasjon om nivåer av ulike miljøgifter i ulike dyr og om miljøgiftene oppkonsentrer via næringskjeden og om de sammen utgjør en risiko for dyr som lever i dette miljøet.

Miljøgifter i en urban fjord

Utføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Programmet startet opp i 2013 og har som hovedmål å kartlegge nivåer av miljøgifter i næringsnettet i Indre Oslofjord og å spore forurensningskilder. Målet med programmet er å undersøke tilførsler av miljøgifter i et tett befolket område og studere hvordan disse påvirker et fjordsystem. Det tas prøver av sedimenter, dyreplankton, blåskjell, reker, børstemark, sild, torsk og gråmåker i Oslofjorden.

Kilde: Miljødirektoratet

Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø

For eksempel viser årets rapport om «Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø» bl.a. at lever fra både rotter og rev inneholder høy konsentrasjon av rottegiften bromadiolon.

De høye nivåene av gift i rødreven kan ha sammenheng med at den er en av toppredatorene i naturen, og er høyt oppe i næringskjeden. Toppredatorer har ofte høyere miljøgiftkonsentrasjoner enn de artene de selv spiser. Det skyldes at miljøgiftene i liten grad brytes ned eller skilles ut av organismen, men hoper seg opp oppover i næringskjeden.

Det største inntaket av miljøgifter skjer via mat, og rødreven rundt Oslo kan ha fått i seg rottegift som er lagt ut, eller de kan også ha spist rotter som har rottegift i seg. Prøver av rotter som er fanget i byen har også høye nivåer av rottemidler. For reven kan disse nivåene være skadelig, og også dødelig for de svakeste individene.

Ifølge miljødirektoratet viser disse funnene i Oslorev hvor viktig det har vært å få på plass et strengere regelverk. Alle muse- og rottemidler som selges skal nå ha godkjenning fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kjører i høst en kampanje mot forhandlere av slike midler for å sjekke om de omsettes i henhold til regelverket. Mange av de andre miljøgiftene som ble funnet i begge prosjektene er derimot ikke regulert og mye arbeid gjenstår for å få det til.

Miljøgifter i en urban fjord

Målet med programmet «Miljøgifter i en urban fjord» er blant annet å undersøke tilførsler av miljøgifter som er tilstede i et tett befolket område og studere hvordan disse påvirker et fjordsystem.

Funn fra årets rapport om PBDE og siloksaner i gråmåkeegg fra Oslofjordområdet viste konsentrasjoner som var høyere enn de som nylig ble observert i gråmåkeegg fra mer fjerntliggende steder i Norge (Sklinna og Røst). Det er sannsynlig at avfall fra menneskelig aktivitet kan være en viktig kilde til disse stoffene i urbane måker.

Intensjonen er at resultatene i denne rapporten skal kunne brukes som grunnlag for internasjonale miljøgiftreguleringer som REACH og Stockholmkonvensjonen, og også være til hjelp i å gjennomføre kravene i Vanndirektivet.

Mer informasjon

Les mer om programmet: Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø

Nasjonale krav til godkjente muse- og rottemidler

KONTAKT

Seniorforsker Dorte Herzke, dhe@nilu.no