Publisert: 2011

Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner

Sommeridyll med båtliv og hytte på Sørlandet er manges drøm. Men i kystsonen er det mange hensyn som må tas før feriegjestene ubekymret kan cruise rundt i skjærgården. Forskere har vurdert hva som må inn i planleggingen av miljøvennlige småbåthavner.

forside-CIENS-rapport-2-2011.jpg Forsiden til CIENS rapport 2-2011 om Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner - kunnskapsstatus
Forsiden til CIENS rapport 2-2011 om Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner - kunnskapsstatus

Det er et stort og økende press på arealene i kystsonen. Dette er særlig aktuelt langs Skagerrakkysten der det er et klart behov for flere båtplasser i småbåthavner, samtidig som de aktuelle arealene også er ønsket benyttet til mange andre formål. 

Gjennom helhetlig planlegging vil det være mulig å utvikle miljøvennlige småbåthavner som ikke forringer landskaps-, natur- og kulturverdier, og som samtidig gir en merverdi gjennom tilrettelegging for flere bruksområder og for stedsutvikling. Dette inkluderer ulike former for næringsvirksomhet, stimulering til ulike typer friluftsliv, bevaring/synliggjøring av ulike lokale verdier som kulturminner og naturverdier, samt til utvikling av sosiale møtesteder og utvikling av reiseliv. 

Foreliggende rapport gir en oversikt over omfanget av småbåter og småbåthavner i Norge og regionale forskjeller i omfang og bruk. Den gir kunnskapsstatus for sentrale tema for utvikling av miljøvennlige småbåthavner og oversikt over viktige lovverk og retningslinjer, samt eksempler på dagens praksis med hensyn til planlegging og drift. Det siste kapittelet gir en tematisk oversikt over de viktigste aspektene som må behandles for utvikling av miljøvennlige og verdiskapende småbåthavner, og påpeker de viktigste kunnskapsmanglene for å kunne vurdere hva som vil være en optimal lokalisering og utforming med tanke på flerbruk og bevaring av kultur- og naturverdier i området.

Les hele CIENS-rapporten som pdf her.