Publisert: 06.06.2013

Global Change

Vi fokuserer på viktige globale miljøutfordringer og viser her hvordan norsk forskning bidrar til en mer kunnskapsbasert forvaltning og politikkutforming for å løse disse utfordringene innenfor klima, vann,marine ressurser, biodiversitet og fattigdom.

Sjøbaserte matfiskanlegg
Sjøbaserte matfiskanlegg © NIVA

Globale miljøutfordringer i Antropocen

Forskning om globale miljøendringer i Antropocen omfatter storskala forandringer i det globale økosystemet, og hvordan samfunnet påvirker, påvirkes av, og responderer på disse forandringene. Forskningen er både samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig.

Global change forskning

Det finnes fire internasjonale programmer der Global change forskning foregår:

  • International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP)
  • World Climate Research Programme (WCRP)
  • Det globale biodiversitetsprogrammet (Diversitas)
  • International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change (IHDP)

Mer om programmene finner du på forskningsradet.no.

Future Earth

I løpet av 2013 vil Global Change programmene WCRP, IGBP, Diversitas og IHDP samles under en felles paraply kalt Future Earth organisert av ICSU/WMO/UNEP/UNESCO. Målet med Future Earth er en bedre integrering og formidling av kunnskap som kreves for en overgang til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. For å styrke internasjonaliseringen av norsk forskning er det viktig at norske forskere bidrar til å definere og gjennomføre prioriterte satsinger innen Future Earth, inkludert tverrfaglige tilnærminger og dialog med beslutningstakere.

Forskning for politikkutforming i Antropocen

Antropocen er betegnelsen på en ny geologisk tidsalder der menneskene har signifikant global innvirkning på Jordens økosystemer og klima. Antropocen-begrepet ble lansert av økologen Eugene Stoermer, og har blitt videreutviklet av nobelprisvinneren Paul Crutzen. Geologer vurderer nå om begrepet skal bli formelt akseptert i den offisielle geologiske tidsskalaen. Kunnskapsbaserte beslutninger i Antropocen krever solid vitenskapelig dokumentasjon og tillit mellom de som produserer dokumentasjonen og de som tar beslutningene. Beslutninger om hvordan vi kan sikre en bærekraftig utvikling i Antropocen kan ikke bare baseres på fragmentert kunnskap om forskjellige prosesser, men krever bedre integrering og anvendelse i konkrete situasjoner.

Den enkelte globale miljøutfordringer er oppsummert i faktaarkene (pdf) under