Publisert: 27.08.2014

CIENS Urban

CIENS inviterer forvaltning og næringsliv med for å etablere et senter for bærekraftig byutvikling. Dialog, synteser og forskning blir sentrale aktiviteter.

CIENS Urban Senter for bærekraftig byutvikling
CIENS UrbanSenter for bærekraftig byutvikling

Stadig flere mennesker bor i byer og urbane strøk. Raskt byvekst har gitt økte transportproblemer og store miljøutfordringer knyttet til drikkevann, avløpssystemer og rensing, luftkvalitet og forringelse av grøntområder. Dette vil stille store krav til forskning og kunnskapsutvikling som beslutningsgrunnlag. Samtidig er byene motorer for næringsutvikling og kompetanse, institusjonelt samarbeid og kollektive løsninger. Utviklingen av Smart Cities er en stor ambisjon i EU.

Her kan du laste ned et utskriftsvennlig pdf-dokument av denne brosjyren

Bærekraftig byutvikling er vesentlig for å nå politiske miljø- og klimamål og sikre velferden til en økende befolkning. Tettere dialog og samarbeid mellom forskere, næringsliv og forvaltning enn hva som tidligere har vært vanlig, er et viktig verktøy. Dette vil skape kunnskap og innovative løsninger som er nyttige og lønnsomme.

Målet er at forskningen skal bidra til bedre beslutninger for å gjøre byene mer bærekraftige, attraktive for næringslivet og til et godt sted for mennesker å leve.

Stort kunnskapsbehov
Dialog, synteser og forskning skal være hovedaktivitetene i CIENS URBAN. Hvilke temaer og problemstillinger senteret skal prioritere og utvikle, er avhengig av hva som kommer fram i dialogen mellom samarbeidspartnerne. Vi ønsker å diskutere senterets videre utforming og innhold med ulike aktører.

Bred tverrfaglig kompetanse
CIENS-samarbeidet består av sju forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo. Sammen dekker vi kompetanseområder som spenner fra by- og regionutvikling via transport og energi til natur, vann, og luft, økosystemer og klima. Samlet gjør dette CIENS til landets tyngste tverrfaglige forskningsmiljø på området miljø, klima og samfunn. 

Opprettelse av CIENS URBAN er et viktig ledd for å frembringe kunnskap som er nyttig for forvalting og næringsliv i arbeidet med å skape klimavennlige og attraktive byer.

Dialog
Senteret skal ha tett dialog med forvaltning, næringsliv og andre aktører som har fokus på bærekraftig byutvikling. Kommunikasjonen skal være toveis, kunnskapsbasert, basert på gjensidig respekt. Vi skal jobbe mot et felles mål om å frambringe løsninger på de utfordringene byene står overfor.

Senteret skal bidra til en kunnskapsbasert politikkutforming, forvaltning og praksis, samt en opplyst og kunnskapsbasert debatt om byproblematikk. Senteret skal også skape merverdi for næringslivspartnerne.

undefined

Det vil bli lagt vekt på å utvikle nye kommunikasjons- og samhandlingsformer der senteret og samarbeidspartnere sammen skal bidra til å løse utfordringene. Dette innebærer:

 • Møteplass mellom forskning, næringsliv forvaltning og interesseorganisasjoner
 • Identifisere temaer og problemstillinger hvor kunnskapsoppbygging bør prioriteres
 • Idégenerering, innovasjon, og problemløsning
 • Bidra til en kunnskapsbasert debatt, forvaltning og praksis
 • Identifisere områder med målkonflikter og utvikle metodikk for en kunnskapsbasert politikkutforming
 • Søke bærekraftige løsninger som gir merverdi for alle

Synteser
Syntesevirksomheten i senteret skal sammenfatte nasjonal og internasjonal kunnskap om ulike temaer og områder knyttet til bærekraftig byutvikling samt gjøre kunnskapen tilgjengelig for næringslivsaktører, sentrale og lokale myndigheter og andre som arbeider med byutvikling. Det er først når de mange forskningsresultatene settes sammen at man ser det store bildet.

Formidling og kunnskapsdeling er viktig. Senteret skal formidle forskning som er relevant for senterets målgrupper, blant annet om hvilke tiltak som virker innenfor ulike felter. Dette innebærer:

 • Utarbeide kunnskapssynteser hvor nasjonal og internasjonal miljøforskning oppsummeres, også på områder som krever et tverrfaglig perspektiv
 • Samle og presentere systematiske kunnskapsoversikter i en åpen og tilgjengelig database
 • Tilrettelegge kunnskapsbaser for alle som arbeider med byutvikling og bypolitikk i vid forstand
 • Bidra til å tolke internasjonale forskningsresultater slik at disse kan nyttiggjøres i en norsk setting
 • Identifisere forskningsfronten og kunnskapshullene i norsk forskning om bærekraftig byutvikling
 • Bidra til økt metodekompetanse og kapasitet på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid internasjonale forskere

Senteret skal søke samarbeid med andre liknende sentre i utlandet.  

undefined

Forskning
Forskningen ved senteret baserer seg på en flerfaglig og transfaglig tilnærming. «Sustainable transition research» er tenkt som et hovedgrep; det handler om hvordan byer kan i retning av bærekraftige, grønne, «smarte» og attraktive byer. Dette vil kreve en helhetlig tilnærming med fokus på en bærekraftig utvikling som omfatter miljø, økonomi, næringsutvikling, velferd og fordeling. Innovasjon og ideskaping med hensyn til produkter, tjenester, prosesser, markedsføring, organisasjonsutvikling, styring og konseptutvikling vil være viktig.

Forskningen er tenkt organisert i fire forskningsområder som hvert er delt inn i ulike mer spesifiserte arbeidsfelter. CIENS-dokumentet «Sustainable urban transition to green smart and livable cities» beskriver forskningsutfordringene innen feltet og hvordan forskningen er tenkt organisert. Strukturen er vist i figuren nedenfor.

undefined

Forskningsområder

A: Fysisk urban utvikling

 1. Kompakte og attraktive byer
 2. Økosystemtjenester og blå-grønn infrastruktur i kompakte byer   
 3. Sikre god luftkvalitet i kompakte byer
 4. Forbedret transportkvalitet i kompakte byer
 5. Polysentrisitet (flerkjerne) og bærekraft

B: Grønn urban teknologi og næringsutvikling

 1. Hva fremmer og hemmer urban grønn teknologi- og næringsutvikling?
 2. Innovasjonssystemer for grønn teknologi- og næringsutvikling
 3. Innovasjonspolicy for urban grønn teknologi- og næringsutvikling
 4. Brukerdrevet innovasjon i urbane områder (ICT, smart city)

C: Urban styring, planlegging og velferd

 1. Strategisk og samordnet styring og planlegging av urban utvikling
 2. Integrering og samarbeid gjennom nettverk
 3. Policy-innovasjon for urban bærekraftig utvikling
 4. Planleggere som innovasjonsagenter (kunnskapsbasert planlegging)
 5. Velferd og fordeling

D: Måling og evaluering av bærekraftig byutvikling

Utvikle et bærekraftsbarometer for byene med indikatorer som er:

 1. Policyrelevante
 2. Kontekstuelle
 3. Sammenliknbare
 4. Enkle
 5. Lette å kommunisere
 6. Relevante og pålitelige

undefined

Organisering

Det er viktig å samle gode samarbeidspartnere og jobbe sammen om finansiering dersom senteret skal lykkes.

De som bidrar med finansiering vil også bli representert i de styrende organer og ha stor innvirkning på hvilke temaer og problemstillinger som skal prioriteres når det gjelder forskningsprosjekter og utarbeiding av kunnskapssynteser. Bidrag fra næringsliv og andre brukerpartnere vil også bli brukt for å samfinansiere prosjekter og utløse midler fra Norges forskningsråd.

Kontaktpersoner
Erik Framstad, NINA, Erik.Framstad@nina.no
Gunnar Lindberg, TØI, gli@toi.no

Her kan du laste ned et utskriftsvennlig pdf-dokument av denne brosjyren