Publisert: 11.12.2014

Arrangementer 2016

Brunere vann - årsaker og miljøkonsekvenser Tid: 14.12.2016 kl 08:30

Overflatevannet i Skandinavia har blitt brunere de siste tretti-årene på grunn av mer humus i vannet. Endringer i klima og luftforurensning er pekt på som årsak til dette. Men hva er sammenhengen? - og finnes det andre forklaringer?

Veien til rapporten om 1,5 grader Tid: 27.10.2016 kl 08:30

I Parisavtalen ber verdens ledere FNs klimapanel om en gjennomgang av forskningen på konsekvensene av 1,5 graders oppvarming og hvordan vi skal nå målet. I dette frokostseminaret diskuterer vi bakgrunnen for den kommende rapporten, hva vi allerede vet, hva de store uløste spørsmålene er og konsekvensene for Norge dersom verden begrenser oppvarmingen til 1,5 grader.

Workshop om luftkvaliteten i Oslo Tid: 19.10.2016 kl 17:00

Bryr du deg om luftkvaliteten i Oslo? Har du noen gang lett etter informasjon om dagens luftkvalitet? Ønsker du å bidra til å måle luftkvaliteten? Eller er du bare generelt interessert i miljø-og klimaspørsmål? Da vil vi gjerne invitere deg til en workshop!

CIENS bykonferanse 2016: Smarte og grønne byer – for hvem? Tid: 13.10.2016 kl 09:00

En smart og grønn by kan defineres som et utviklet urbant område som skaper bærekraftig økonomisk utvikling og høy livskvalitet ved å utmerke seg innen flere viktige områder: bærekraftig utvikling, mobilitet, miljø, mennesker, levestandard og styresett. Men hvem bor i en slik struktur? Og hvordan?

Urbane (miljø)utfordringer Tid: 28.09.2016 kl 08:30

– Plast i norsk torsk, miljøgifter i norske fjorder og forurensning i blågrønne biotoper.

Takk for innsatsen! Tid: 01.09.2016 kl 16:30

I løpet av de siste 12 månedene har vi installert 51 luftkvalitetssensorer i Oslo-barnehager, 32 frivillige har testet bærbare sensorer (LEOs), og 195 interesserte har installert CityAir-appen og delt mer enn 300 observasjoner. I tillegg har vi fått over 300 svar på den nettbaserte undersøkelsen vår, og rundt 150 har engasjert seg på Facebook.

Forskning og innovasjon basert på gode data om vær og klima Tid: 24.08.2016 kl 08:30

Hvordan kan frie data som er lett tilgjengelige skape nye produkter og tjenester? Få innsikt i hvordan Meteorologisk institutt (MET) og samarbeidspartnere genererer og formidler vær- og klimadata, produkter og tjenester, og hvordan forskning og utvikling i samarbeid med brukermiljøene, åpner opp for nye muligheter.

Invitasjon til idédugnad om lufta i Oslo Tid: 21.06.2016 kl 17:00

Bryr du deg om luftkvaliteten i Oslo? Har du noen gang lett etter informasjon om dagens luftkvalitet? Ønsker du å bidra til å måle luftkvaliteten? Eller er du bare generelt interessert i miljø-og klimaspørsmål? Da vil vi gjerne invitere deg til idédugnad!

Nytt byplanleggingsverktøy Tid: 08.06.2016 kl 08:30

- hvordan kan det bidra til bedre luftkvalitet i byene?

Knutepunktutvikling i Østlandsregionen Tid: 11.05.2016 kl 08:30

- lokal byutvikling, regional samordning eller statlig premissgiving?

How to communicate the planet’s boundaries? Tid: 21.04.2016 kl 14:30

– a discussion with Andrew Revkin. Ettermiddagsforedrag i CIENS toppsenter, torsdag 21. april, kl 14:30 – 16:00

20 prosent nedgang i biltrafikken i Oslo innen 2020. Hva må til? - et faglig blikk på tilgjengelige virkemidler Tid: 13.04.2016 kl 08:30

Oslo skal bli Europas miljøhovedstad og byrådet har nylig vedtatt en ambisiøs klima‐ og energistrategi der målet er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020. Biltrafikken skal reduseres med 20 prosent innen 2020. Hvilke verktøy finnes for å nå målet og hvor godt fungerer de?

Verdens vanndag 2016 Tid: 17.03.2016 kl 09:00

Vann kan skape arbeidsplasser, og bidra til en grønnere økonomi og bærekraftig utvikling. Men hvordan overbevise Storting, regjering, myndigheter, næringslivet og beslutningstakere til å ta tak i dette? Og hva er vannsektorens rolle i fremtidens jobbskaping? Seminaret vil ta for seg norske behov og eksportpotensiale, behovet internasjonalt, men også hvilken kompetanse og utdanning vi trenger for å lykkes.

A balsa raft as a research platform Tid: 11.03.2016 kl 14:30

Sailing to Easter Island in the middle of climate and ecosystem change, plastic gyre accumulation and a major El Niño.

KLDs kunnskapsbehov og CIENS‐instituttenes SISer: Hvor godt matcher de? Tid: 08.03.2016 kl 08:30

Klima‐ og miljødepartementet har det overordnede ansvaret for å beskrive miljøtilstanden og behovet for tiltak og for å samordne klima‐ og miljøpolitikken. Klima‐ og miljøforvaltningen skal være kunnskapsbasert. Under ledelse av sin nye kunnskapsseksjon har nå KLD med innspill fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt og Statens Strålevern ferdigstilt dokumentet Klima‐ og miljødepartementets prioriterte forskningsbehov for 2016‐2021. Samtidig har CIENS‐instituttene og NIKU nylig startet opp nye Strategiske Instituttsatsinger (SIS). Hvordan ser KLD og direktoratene på sitt kunnskapsbehov og hvor bra svarer CIENS‐instituttene og NIKU opp til det gjennom sine SISer?

Natur i byen - viktig for helse og velvære Tid: 17.02.2016 kl 08:30

Befolkningen vokser og stadig flere mennesker bor i byer. For å møte utfordringene med befolkningsvekst, transport og klimaendringer bygges det tett og konsentrert. Men greier vi da å ta vare på naturelementene i byen, alt fra trær og parker til grønne løkker og bekkedrag? Kanskje er byens blågrønne infrastruktur av naturelementer like viktig for folks helse og velvære som gode boliger og et rikt kulturliv?

Utviklingen av den kompakte byen Tid: 27.01.2016 kl 08:30

Ideen om den kompakte byen er forlokkende. Storsamfunnets behov for energieffektive og miljøvennlig byer sammenfaller med utbyggerens ønske om maksimal utnyttelse av tilgjengelige arealer. Sammenveving av boliger, arbeidsplasser og kulturliv innfor korte avstander av banegående knutepunkter kan redusere behovet for transport og gi effektive, pulserende og bærekraftig levende lokale samfunn. Hvem påser at den kompakte byen blir for alle, og ikke stenger enkelt grupper ute? Hvordan ivaretas bærekraft og miljø, folkehelse og sosialt mangfoldig i utviklingen av disse bydelene?

Miljøprøvebanken - en gullgruve for forskning Tid: 14.01.2016 kl 10:00

3 år etter at Miljøprøvebanken ble åpnet i CIENS åpnes det nå for uttak. 14. januar 2016 blir intensjonene og muligheten presentert på et seminar i CIENS toppsenter.